fb
Reguleringsstøttende

Utviklings- og reguleringsstøttende

kommunikasjon og konfliktløsning

i møte med

utagering, aggresjon

og reguleringsutfordringer

 

Et nettbasert introduksjonskurs for

foreldre, barnehager og skoler.

Opplever dere noe av dette?

 • Utagering, slag, spark, biting, verbal aggresjon.
 • Reaksjoner som varer lenge, kommer ofte, og blir veldig sterke.
 • Barn som er mye frustrerte, irritable eller sinte.
 • Barn som lett kommer i konflikt med andre.
 • Det skal lite til for å trigge sterke og langvarige reaksjoner.
 • Barn som er er lite motivert, følsom, eller overdrevent dempet.

Om man opplever noe eller mye av dette så vil det som regel være slitsomt, krevende og frustrerende

for  barnet selv, for ansatte og andre barn i barnehage og skole.

Og for mange voksne vil det bidra til usikkerhet i forhold til hva de skal gjøre

i situasjonene, og i relasjonen med barnet.

PLS reguleringsstøttemodellen

Regulerings- og utviklingsstøttende konfliktløsning

Når barn utagerer eller har andre utrykk for sterk mistrivsel, frustrasjon, utrygghet og reguleringsutfordringer trenger barnet voksne som kan møte barnet og løse konflikter på en måte som støtter barnets sosiale og emosjonelle utvikling.

Det er krevende jobb, og er ikke noe de fleste kan naturlig, eller har lært i sin utdanning. Det er heller ikke noe vi kan forvente at voksne skal kunne basert på normal relasjonskompetanse. 

Men det er mulig å lære. Og for å lykkes godt trenger vi robuste praktisk-pedagogiske modeller, basert på fagkunnskap, teori og forskning.

Skap profesjonelle læringssprosesser

Dette kurset gir deg en introduksjon til PLS rammeverket, et sett praktisk-pedagogisk modeller utviklet med bakgrunn i forskning og teori om vold, aggresjon, stress, traumer, læringsprosesser, utviklingsstøtte, kommunikasjon og konfliktløsning.

PLS er en forkortelse for positive læringsspiraler.

PLS rammeverket gir deg et praktisk fokusert rammeverk for hvordan du kan jobbe systematisk med reguleringsstøtte i krevende situasjoner i praksis og skape profesjonelle læringsprosseser over tid.

 

 

 

Innhold i kurset

 •  
 • Eskaleringsskalaen, oversikt over intensitetsnivåer
 • PLS rammeverket i møte med aggresjon og utagering
 • Perspektivspiralen og PLS reguleringsstøttemodellen
 • De fem fasene i læringsfokusert konfliktløsning
 • Forebygging, ledelse, deskalering, reperasjon og læringsfokus
 •  
 • Utviklings- og reguleringsstøttende læringsprosesser over tid.
 • Flukt/Kamp/Frys reaksjoner og det sosiale engasjementssystemet
 • Selvregulering og reguleringsstøtte
 • Relasjonelt stress, traumer og hjernens utvikling
 • Tiltak på individ, gruppe og organisasjonsnivå
 •  

I dette kurset får du med:

 

 • En online samling på Zoom, 1,5 time.
 • Kurshefte kommunikasjon og konfliktløsning
 • Plakater: PLS reguleringsstøttemodellen, Perspektivspiralen, Responstrakten, Reguleringsstøttesirkler.
 • Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling, foredrag på video 1,5 time.
 • 5 faser i reguleringstøttende konfliktløsning og PLS reguleringsstøttemodellen, videoforedrag 1,5 time.
 • Introduksjon til Reguleringstøttesirkler, videoforedrag 1. time.
 • Perspektivspiralen og perspektivtagene kommunikasjon videoforedrag 1. time.

Datoer og pris

Datoer for live samling

(Du velger den datoen som passer for deg)

 

 • Tirsdag 6. juni kl. 14 – 15.30.
 • Mandag 28. august kl 14 – 15.30
 • Mandag 9. oktober kl 14 – 15.30
 • Mandag 27. november kl 14 – 15.30

Pris:

Inkluderer nettkurs, live samling, kurshefte og plakater.

2290 kr.

 

Passer ikke datoen for live møtet? Du får tilgang til nettkurset med en gang og kan bli med på live delen ved en senere dato.

Hans Holter Solhjell 2023

Kurset undervises av Hans Holter Solhjell

 

Hans er pedagog med videreutdanning i veiledning. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler. Han har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo, hvor han hadde hovedfokus på kommunikasjon og konfliktløsning.

Han har spesialisert seg på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn. Han er også  utdannet i og jobber med kroppsorienterte traumeterapi, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans er også Global Certification Trainer i TRE.

I sin hovedoppgave i pedagogikk skrev han om temaer relatert til selvregulering, hjernens og nervesystemets utvikling, psykonevrobiologisk tilknytningsteori, traumer og relasjonelt stress, mm.

Over de siste 15 årene har Hans utviklet PLS rammeverket, et sett med praktisk-pedagogiske modeller for praksis, veiledning og undervisning om relasjoner, kommunikasjon, konfliktløsning, regulerings- og utviklingsstøtte. De viktigste av disse er PLS reguleringsstøttemodellen, Perspektivspiralen og Responstrakten.

Du kan lese mer om Hans her.

Hans Holter Solhjell PLS reguleringsstottemodellen kurs

PLS rammeverket

Et sett med praktisk-pedagogiske modeller for

utviklings- og reguleringsstøttende

kommunikasjon og konfliktløsning.

PLS reguleringsstøtte-modellen

PLS reguleringsstøttemodellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

Reguleringsstøttesirkler

Reguleringsstøttesirkler

Kurshefte

Kurshefte

PLS reguleringsstøtte-modellen

PLS reguleringsstøttemodellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

Reguleringsstøttesirkler

Reguleringsstøttesirkler

Kurshefte

Kurshefte

“Takk for tilsendt kursmateriale, det har virkelig hjulpet oss!”
Vennlig hilsen

Anne Bachmann

“Heftet inneholder mye kunnskap om kommunikasjon og konflikthåndtering, men Solhjell presenterer det veldig ryddig og oversiktelig. Han skriver slik at jeg forstår, med et enkelt og tydelig språk og mange konkrete eksempler. Jeg opplevde at de spørsmålene jeg stilte meg selv underveis ble svart på fortløpende.”Les mer

Hege

mamma til en viljesterk toåring (-:

“Kurset og kursheftet gav oss et enkelt og konkret begrepsapparat og en felles forståelse på hvordan vi som foreldre kan bygge en bedre relasjon med barna våre.”

Foreldrepar

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.
trassalder skolebarn

PLS reguleringsstøttemodellen

I dette kurset får du en introduksjon til PLS reguleringsstøttemodellen.

PLS reguleringsstøttemodellen er en praktisk pedagogisk modell som viser deg hva du kan gjøre i krevende situasjoner for å løse konflikter og samtidig støtte barns utvikling av selvregulering.

I dette kurset setter vi utagering, aggresjon og vold fra barn i kontekst med traumer, relasjonelt stress og andre årsaker til reguleringsvansker, diagnoser mm. Reguleringsvansker gjør at kommunikasjon og konflikløsning blir vanskeligere, konflikter eskalerer raskere og varer lengre.

PLS reguleringsstøttemodellen

Mental helse, resiliens og optimal utvikling

Å løse krevende situasjoner på en måte som samtidig ivaretar barnets (og de voksnes) mentale og emosjonelle helse og reelt sett er utviklingsstøttende for barnet er vanskelig. Og krever mer kompetanse, forståelse og ferdigheter enn det man kan forvente av normale voksne relasjonskompetanse.

Vi trenger da å utvikle ferdigheter og forståelse på et profesjonelt nivå, utover det normale. Dette er det også mulig å spesialisere seg på, og bli ekstra god på.

Stress og traumer påvirker hjernens utvikling

Psykonevrobiologisk tilknytningsteori beskriver hvordan relasjonelle, mellommenneskelige erfaringer påvirker hjernens og nervesystemets utvikling og funksjon. Og da spesielt de funksjonene og delene av hjernen som er relatert til det som kalles affektregulering, selvregulering og ”eksekutive” funksjoner.

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.

Dette gjelder for alle barn, for en optimal utvikling, resiliens og mental helse.

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling image 3

Selvregulering, læring, vekst og utvikling

Vår kapasitet for selvregulering dreiser seg i stor grad om den kapasitet vi har for å håndtere stress og belastninger, og bevare, eller gjennopprette våre egen, indre, opplevelse av trygghet, indre frihet og vitalitet i de situasjonene vi befinner oss i.

Utviklingen av evnen til gradvis økt selvregulering over tid, og utviklingen av de tilhørende biologiske strukturene, er en vesentlig faktor i forhold til barnets utvikling av god mental helse, evne til å håndtere påkjenninger, såkalt resiliens, og optimal utvikling videre i livet.

Ideelt sett så får vi relevant støtte gjennom oppveksten, av foreldre, i barnehage og skole, slik at vi gradvis utvikler vår evne til å håndtere gradvis mer komplekse utfordringer gjennom oppveksten.

Traumer i omsorgsrollen

Kurset er også aktuelt for voksne som har opplevde traumer og som ønsker å forstå mer av seg selv og sin egen histore relatert til traumer og relasjonelt stress. Belastende stress og traumer kan også oppstå i rollen som omsorgsgiver. Bedre forståelse av, og bearbeiding av egne emosjonelle, kognitive og adferdsmessige reaksjonsmønstre kan gjøre oss bedre i stand til å regulere oss selv bedre, som nesten alltid er en fordel når vi skal støtte barn gjennom vår samregulering og reguleringsstøtte.

Vi kan også fortsette å utvikle vår evne til selvregulering, samregulering og reguleringsstøtte som voksne, med gradvis økende kapasitet til å relatere i konflikter og i møte med kompleksitet og utfordringer både privat og i jobb. Når vi får til dette vil vi selv også oppleve mer mestring, lavere stressnivå og større opplevelse av at det vi gjør er meningsfullt og bidrar på en positiv måte.

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling image 3

Samarbeid mellom voksne

Om man også får til et godt samarbeid og gjensidig støtte mellom voksne rundt disse utfordringene så kan det som i utgangspunktet var utfordrende og stressende bli interessant, spennende og styrke felleskapet basert på felles mestring og samarbeid.

PLS reguleringsstøttemodellen hjelper med dette i stor grad, gjennom økte ferdigheter, økt praktisk forståelse, felles begrepsapparat og praktiske modeller, som i vesentlig grad letter og forbedrer kommunikasjon og samarbeid både før, under og etter utfodrende situasjoner.

“Hei! Jeg har fått tilsendt presentasjonen du hadde for oss, og vil bare si takk for det.  Den var utrolig bra, og det var hele presentasjonen din også. Det var vanskelig å dy meg for å ikke være for engasjert, fordi det var så spennende. Jeg brenner virkelig for det du jobber med, og har brukt mye selvstudie for å forstå kompleksiteten og perspektiv på barns oppvekst, utviklingspsykologi, stress og traumer. Kurset ditt ga både aha-opplevelser og bekreftelser på mine egne antakelser ut ifra den teorien jeg har brukt tid på å forstå. Veldig lærerikt!».

Anja

Barnehagelærer

Få din kopi av 

PLS reguleringsstøttemodellen

gratis her!

Til å printe ut!

PLS
Kontakt oss