facebook
Trauma relasjonelt

Et praktisk introduksjonskurs!

Nå som nettkurs, med online samling.

Opplever dere noe av dette, hos barn eller voksne?

 • Reaksjoner som varer lenge, kommer ofte, og blir veldig sterke.
 • Nesten kontinuerlig frustrert, lei seg eller sint.
 • Kommer lett i konflikt med andre, eller er passiv i lek.
 • Skal veldig lite til for å trigge sterke og langvarige reaksjoner.
 • Eller er lite motivert, følsom, eller overdrevent dempet.

Om man opplever noe eller mye av dette så vil det som regel være slitsomt, krevende og frustrerende for både barnet selv, foreldre, søsken og andre som er i nærheten. Og det vil bidra til usikkerhet hos de voksne i forhold til hvordan man skal håndtere situasjonen.

Et praktisk introduksjonskurs

I dette kurset får en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan både positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling.

Vi ser spesielt på betydningen stress og traumer har for utviklingen av barnets hjerne, og barnets evne til selvregulering, emosjonsregulering, selvutfoldelse, lek og utforskning.

Kurshet fremhever også barnets behov for reguleringsstøtte og betydningen voksne, både foreldre, familie og ansatte i skole og barnehage, har for barnets utvikling av selvregulering, og hvordan voksne kan samarbeide for å skape et trygt, utviklingsstøttende relasjonelt miljø for barnet.

For foreldre og deg som jobber med barn.

Kurset er aktuelt for foreldre, deg som jobber med barn, og også deg som ønsker å forstå mer av deg selv og egne reaksjoner på relasjonelt stress og traumer.

Dette kurset er et introduksjonskurs som gir deg en grunnleggende forståelse av traumer og relasjonelt stress og hvordan dette påvirker relasjoner, kommunikasjon, konflikter og barnets behov for reguleringsstøtte.

Kurset er også en god introduksjon til hva du kan gjøre i praksis i hverdagen, og PLS reguleringsstøttemodellen.  

PLS startpakke

PLS responstrakten plakat

Responstrakten

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

PLS reguleringsstøtte-modellen

Plakat av Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og
oppsummering

Konfliktløsning kurshefte

Kurshefte

PLS responstrakten plakat

Responstrakten

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

PLS reguleringsstøtte-modellen

Plakat av Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Konfliktløsning kurshefte

Kurshefte

I denne kurspakken får du med:

-Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling 3 timer nettkurs
-Perspektivspiralen 1 times nettkurs
-1,5 time live online samling på Zoom
-Kurshefte
-Responstrakten plakat
-PLS reguleringsstøttemodellen plakat
-Perspektivspiralen plakat
-PLS oversikt og oppsummering plakat

“Hei! Jeg har fått tilsendt presentasjonen du hadde for oss, og vil bare si takk for det.  Den var utrolig bra, og det var hele presentasjonen din også. Det var vanskelig å dy meg for å ikke være for engasjert, fordi det var så spennende. Jeg brenner virkelig for det du jobber med, og har brukt mye selvstudie for å forstå kompleksiteten og perspektiv på barns oppvekst, utviklingspsykologi, stress og traumer. Kurset ditt ga både aha-opplevelser og bekreftelser på mine egne antakelser ut ifra den teorien jeg har brukt tid på å forstå. Veldig lærerikt!».

Anja

Barnehagelærer

Innhold.

 • Grunnleggende forståelse av hva traumer er.
 • Relasjonelt stress, traumer og komplekse traumer.
 • Hvordan traumer og alvorlig stress påvirker hjernen og nervesystemet.
 • Hvorfor man er mer sårbar for stress og traumer jo yngre man er.
 • Psykonevrobiologisk tilknytningsteori, selvregulering og samregulering.
 • Den treeninge hjernen, det autonome nervesystemet, Polyvagal teorien og det sosiale engasjementssystemet, SES og flight/fight//freeze reaksjoner.
 • Hva kan vi gjøre om vi er i relasjoner med barn som har opplevd traumer, eller som på ulike måter oppleves spesielt ufordrende å forholde seg til.

“Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.”

Kurset undervises av Hans Holter Solhjell.

Jeg er pedagog og skrev min hovedoppgave i pedagogikk om temaer relatert til selvregulering, hjernens og nervesystemets utvikling, psykonevrobiologisk utviklingsteori, traumer mm.

Etter dette har jeg spesialisert meg på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte. Og er også  utdannet i kroppsorienterte traumeterapi, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE.

Til daglig jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler, med hovedfokus på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte.

Jeg har utviklet PLS reguleringsstøttemodellen, Perspektivspiralen og Responstrakten over de siste 15 årene.

Du kan lese mer om meg her.

Datoer og pris

Datoer for live samling

(Du velger den datoen som passer for deg)

Mandag 13. desember kl. 14.30 – 16.00

Mandag 14. februar kl. 20.30 – 21.30

Mandag 14. mars kl. 14.30 – 16.00

Mandag 9. mai kl. 20.30 – 21.30

 

Pris:

Inkluderer nettkurs, live samling, kurshefte og plakater.

2290 kr.

Passer ikke datoen for live møtet? Du får  tilgang til nettkurset med en gang og kan bli med på  live delen ved en senere dato.

 

 

PLS reguleringsstøttemodellen.

 

I dette kurset får du en introduksjon til PLS reguleringsstøttemodellen.

PLS reguleringsstøttemodellen er en praktisk pedagogisk modell som viser deg hva du kan gjøre i krevende situasjoner for å løse konflikter og samtidig støtte barns utvikling av  selvregulering.

I dette kurset setter vi kommunikasjon og konfliktløsning i kontekst med traumer og reguleringsvansker. Reguleringsvansker gjør at kommunikasjon og konflikløsning blir vanskeligere, konflikter eskalerer raskere og varer lengre.

I denne typen av situasjon er det spesielt viktig at vi voksne utvikler våre egne ferdigheter og forståelse av konfliktløsning og reguleringsstøtte. Det hjelper dette kurset og PLS reguleringsstøttemodellen deg med.

Du får også en innføring i Responstrakten og et bonuskurs om Perspektivspiralen.

Stress og traumer påvirker hjernens utvikling

 

Psykonevrobiologisk tilknytningsteori beskriver hvordan relasjonelle, mellommenneskelige erfaringer påvirker hjernens og nervesystemets utvikling og funksjon.

Og da spesielt de funksjonene og delene av hjernen som er relatert til det som kalles affektregulering, selvregulering og ”eksekutive” funksjoner.

Affektregulering og selvregulering er ferdigheter som er i utvikling gjennom store deler av livsløpet, også hos voksne.

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.

Og den biologiske modningen av barnets hjerne og nervesystem er på mange måte avhengig av denne samreguleringen, og utviklingsstøttende relasjonelle erfaringer over lang tid, i realiteten over hele livsløpet.

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling image 3
Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling image 3

Vår kapasitet for selvregulering dreiser seg i stor grad om den kapasitet vi har for å håndtere stress og belastninger, og bevare, eller gjennopprette våre egen, indre, opplevelse av trygghet, indre frihet og vitalitet i de situasjonene vi befinner oss i. Og vår evne til å håndtere gradvis mer komplekse utfordringer gjennom livsløpet. Og da spesielt i forhold til både positivt og negativt relasjonelt stress.

Relasjonelt stress, positivt og negativt, er en iboende del av alle relasjoner og alt sosialt samspill. Et barns evne til selvregulering er ikke bare være viktig i forhold til demping av negative tilstander men også i forhold til økning og reduksjon av positive emosjoner. For barnet er dette viktig f.eks. i forhold til å ta initiativ til og delta i lek og nysgjerrighet under utforskning av seg selv, sitt sosiale og fysiske miljø.

Utviklingen av evnen til gradvis økt selvregulering over tid, og utviklingen av de tilhørende biologiske strukturene, er en vesentlig faktor i forhold til barnets utvikling av god mental helse, evne til å håndtere store påkjenninger, såkalt resiliens, og optimal utvikling videre i livet.

Kurset er også aktuelt for voksne som har opplevde traumer, eller ønsker å forstå mer av seg selv og sin egen histore relatert til traumer og relasjonelt stress. Bedre forståelse av, og bearbeiding av våre egne emosjonelle, kognitive og adferdsmessige reaksjonsmønstre kan også gjøre oss bedre i stand til å regulere oss selv bedre først, som nesten alltid er en fordel når vi skal støtte barn gjennom vår samregulering. I kurset kommer vi også kort inn på hvordan dette kan gjøres. Men kurset er ikke lagt opp med øvelser i forhold til dette, som krever mer tid.

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling image 3
Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling image 3

Få din kopi av 

PLS reguleringsstøttemodellen

gratis her!

Til å printe ut!

PLS
Kontakt oss