fb
Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling

Gratis bonuskurs for deltagere på kurset Eksplosive barn.

Registrerer deg her for å få ditt gratis kurs.

Vi gir nå alle deltagere på kurset Eksplosive barn med Ross Greene et gratis online bonuskurs, Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling.

Kurset er et opptak av et tidligere kurs med Hans Holter Solhjell. Hans er leder av Famlab i Norge, pedagog og traumeterapeut.

Dette kurset har vært vårt mest populære kurs de siste to årene. Kurset varer ca 3 timer, og koster normalt 1490 kr.

Kurset gir deg en grunnleggende introduksjon til traumer, hvordan traumer påvirker barns utvikling, og ikke minst hva vi kan gjøre i hverdagen, hjemme, i barnehagen og skolen for å hjelpe barn med traumer. Du får også en introduksjon til PLS reguleringsstøttemodellen, en modell for kommunikasjon og konfliktløsning utviklet av Hans Holter Solhjell.

Registrerer deg her for å få ditt gratis kurs.

 

Kursdatoer i Oslo, Bergen, Stavanger og på nett.

Dette kurset holdes jevnlig i Oslo, på nettet og i ulike byer i Norge. Ønsker du å delta på et live kurs? Eller ønsker du å anbefale kurset videre til noen andre? Du finner da datoene her. 

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.

Pris: 1490 kr. Deltagere på kurset Eksplosive barn får dette kurset gratis!

Kursleder: Hans Holter Solhjell. 

“Har fått tilsendt presentasjonen du hadde for oss, og vil bare si takk for det.  Den var utrolig bra, og det var hele presentasjonen din også. Det var vanskelig å dy meg for å ikke være for engasjert, fordi det var så spennende. Jeg brenner virkelig for det du jobber med, og har brukt mye selvstudie for å forstå kompleksiteten og perspektiv på barns oppvekst, utviklingspsykologi, stress og traumer. Kurset ditt ga både aha-opplevelser og bekreftelser på mine egne antakelser ut ifra den teorien jeg har brukt tid på å forstå. Veldig lærerikt!». 

Anja

Barnehagelærer

Opplever dere noe av dette, hos barn eller voksne?

 • Reaksjoner som varer lenge, kommer ofte, og blir veldig sterke.
 • Nesten kontinuerlig frustrert, lei seg eller sint.
 • Kommer lett i konflikt med andre, eller er passiv i lek.
 • Skal veldig lite til for å trigge sterke og langvarige reaksjoner.
 • Eller er lite motivert, følsom, eller overdrevent dempet.

Om man opplever noe eller mye av dette så vil det som regel være slitsomt, krevende og frustrerende for både barnet selv, foreldre, søsken og andre som er i nærheten. Og det vil bidra til usikkerhet hos de voksne i forhold til hvordan man skal håndtere situasjonen.

I dette kurset får en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan både positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling. Vi ser spesielt på betydningen stress og traumer har for utviklingen av barnets hjerne, og barnets evne til selvregulering, emosjonsregulering, selvutfoldelse, lek og utforskning.

Vi ser også på betydningen av voksnes, både foreldre, familie og ansatte i skole og barnehage, har for barnets utvikling av selvregulering, og hvordan voksne kan samarbeide for å skape et trygt, utviklingsstøttende relasjonelt miljø for barnet.

Kurset er aktuelt for foreldre, deg som jobber med barn, og også deg som ønsker å forstå mer av deg selv og egne reaksjoner på relasjonelt stress og traumer.

Dette kurset er et grunnkurs som gir deg en grunnleggende forståelse av traumer og relasjonelt stress. Ønsker du først og fremst et praktisk kurs med fokus på hva du kan gjøre i vanskelige situasjoner i hverdagen anbefales vårt kurs om kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjoner med barn. 

Innhold.

 • Grunnleggende forståelse av hva traumer er.
 • Relasjonelt stress, traumer og komplekse traumer.
 • Hvordan traumer og alvorlig stress påvirker hjernen og nervesystemet.
 • Hvorfor man er mer sårbar for stress og traumer jo yngre man er.
 • Psykonevrobiologisk tilknytningsteori, selvregulering og samregulering.
 • Den treeninge hjernen, det autonome nervesystemet, Polyvagal teorien og det sosiale engasjementssystemet, SES og flight/fight//freeze reaksjoner.
 • Hva kan vi gjøre om vi er i relasjoner med barn som har opplevd traumer, eller som på ulike måter oppleves spesielt ufordrende å forholde seg til.

Kurset undervises av Hans Holter Solhjell.

hansHans skrev sin hovedoppgave i pedagogikk om temaer relatert til selvregulering, hjernens og nervesystemets utvikling, psykonevrobiologisk utviklingsteori, traumer mm. Han er utdannet i to ulike kroppsorienterte traumeterapier, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE.

Hans jobber til daglig med kurs og veiledning til foreldre, barnehager og skoler, og da også inkludert i forhold til traumetematikk hos både barn og voksne. Hans Holter Solhjell har også utviklet PLS reguleringsstøttemodellen over de siste 12 årene. Du kan lese mer om Hans her.

PLS reguleringsstøttemodellen.

I kurset får du også presentert PLS reguleringsstøttemodellen. PLS reguleringsstøttemodellen er en ny praktisk orientert modell som viser hva voksne i praksis kan gjøre i relasjoner med barn for å støtte barns utvikling av bedre selvregulering og samregulering, og hjelpe barn med ulike typer av traumer. I dette kurset blir PLS reguleringsstøttemodellen bare kort presentert, og vekten i dette kurset er på å presentere noe av den underliggende teorien for PLS reguleringsstøttemodellen.

Ønsker du å lære å bruke PLS reguleringsstøttemodellen i praksis i din egen hverdag har vi 3 ulike alternativer, vårt kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjoner med barn, veiledningstimer, eller vår veilederutdannelse som går over 12 dager fordelt på 1 år.

Mer om kursets innhold.

Psykonevrobiologisk tilknytningsteori beskriver hvordan relasjonelle, mellommenneskelige erfaringer påvirker hjernens og nervesystemets utvikling og funksjon. Og da spesielt de funksjonene og delene av hjernen som er relatert til det som kalles affektregulering, selvregulering og ”eksekutive” funksjoner. Affektregulering og selvregulering er ferdigheter som er i utvikling gjennom store deler av livsløpet, også hos voksne.

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med. Og den biologiske modningen av barnets hjerne og nervesystem er på mange måte avhengig av denne samreguleringen, og utviklingsstøttende relasjonelle erfaringer over lang tid, i realiteten over hele livsløpet.

Vår kapasitet for selvregulering dreiser seg i stor grad om den kapasitet vi har for å håndtere stress og belastninger, og bevare, eller gjennopprette våre egen, indre, opplevelse av trygghet, indre frihet og vitalitet i de situasjonene vi befinner oss i. Og vår evne til å håndtere gradvis mer komplekse utfordringer gjennom livsløpet. Og da spesielt i forhold til både positivt og negativt relasjonelt stress.

Relasjonelt stress, positivt og negativt, er en iboende del av alle relasjoner og alt sosialt samspill. Et barns evne til selvregulering er ikke bare være viktig i forhold til demping av negative tilstander men også i forhold til økning og reduksjon av positive emosjoner. For barnet er dette viktig f.eks. i forhold til å ta initiativ til og delta i lek og nysgjerrighet under utforskning av seg selv, sitt sosiale og fysiske miljø.

Utviklingen av evnen til gradvis økt selvregulering over tid, og utviklingen av de tilhørende biologiske strukturene, er en vesentlig faktor i forhold til barnets utvikling av god mental helse, evne til å håndtere store påkjenninger, såkalt resiliens, og optimal utvikling videre i livet.

Kurset er også aktuelt for voksne som har opplevde traumer, eller ønsker å forstå mer av seg selv og sin egen histore relatert til traumer og relasjonelt stress. Bedre forståelse av, og bearbeiding av våre egne emosjonelle, kognitive og adferdsmessige reaksjonsmønstre kan også gjøre oss bedre i stand til å regulere oss selv bedre først, som nesten alltid er en fordel når vi skal støtte barn gjennom vår samregulering. I kurset kommer vi også kort inn på hvordan dette kan gjøres. Men kurset er ikke lagt opp med øvelser i forhold til dette, som krever mer tid.

“Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.”

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling image 3